Kerkenraad

Christus is het Hoofd van Zijn kerk. Hij schakelt mensen in om Zijn kerk te leiden. Dat wordt gedaan door ambtsdragers. In de kerk kennen we het ambt van ouderling en predikant en die van diaken. We leggen uit wie we zijn en wat we doen.

Dominee – P. Heres
Sinds juni 2021 mag ik de gemeente te Zwolle dienen als predikant. Als jonge dominee is dit de eerste gemeente die ik mag dienen. Sinds mijn intrede als predikant woon ik met mijn vrouw en twee kinderen in Zwolle-Zuid. Het is heel bijzonder om een beroep te ontvangen met de opdracht om als gewoon mens te bouwen aan een gemeente van Jezus Christus. Je krijgt er een grote verantwoordelijkheid bij, om in de kostbare kerk van onze Heere te werken. Tegelijkertijd blijf je een zondig mens en is het alleen maar Gods genade dat Hij mensen gebruikt voor Zijn dienst.

Het gemeentewerk van een predikant houdt allereerst in dat ik iedere zondag weer het Woord van God mag verkondigen, met daarin de verzoening die ons wordt uitgereikt. Daarnaast mag ik dit Woord van troost, bemoediging en vermaan ook brengen bij de mensen thuis, door op bezoek te komen. Een bevoorrechte taak van een dominee is dat hij catechisatie mag geven aan de jeugd. Dat betreft de groepen 13-15, 16+ en de belijdeniscatechisatie. Verder is de dominee ook voorzitter van de kerkenraad. Hij heeft daarin als taak de vergaderingen in goede banen te leiden.

Of je nu lid bent van de gemeente of niet, voelt u zich vrij om contact op te nemen als u geloofsvragen hebt of gewoon een luisterend oor nodig heeft. Geloven gaat over het hele leven, dat is het mooie van geloven, maar ook het moeilijke.

Kerkenraad
De kerkenraad bestaat uit de ouderlingen en de dominee. Op dit moment zijn er vijf ouderlingen.  Samen is de kerkenraad verantwoordelijk voor de geestelijke zorg van de gemeente. Als herders moeten ze leidinggeven en zorgen voor de kudde van Christus. Ze helpen de gemeenteleden om in hun dagelijks leven als christenen te leven. Je kan daarom voor onderwijs bij ze terecht en ook vragen stellen. Ook bezoeken ze de leden van de gemeente om te troosten en te vermanen als dat nodig is.

Om goed voor de gemeente te kunnen zorgen is de gemeente verdeeld in vijf wijken. Elke ouderling draagt bijzondere zorg voor zijn eigen wijk. De ambtsdragers bouwen een vertrouwensband op met de gemeenteleden om goed zorg te kunnen dragen.
De verdeling komt grofweg op het volgende neer:

Wijk 1: Zwolle Noordwest
Wijk 2: Kampen
Wijk 3: Zwolle Zuidoost
Wijk 4: Hasselt en IJsselmuiden
Wijk 5: Hattem t/m Apeldoorn

Elke vier weken vergadert de kerkenraad om in geestelijke zaken gezamenlijk sturing te geven en besluiten te nemen ten dienste van de gemeente. Daarnaast vergadert de kerkenraad eens in de vier weken samen met de diakenen. In deze vergadering worden kerkelijke zaken behandeld die tot het algemeen beleid gerekend worden.

Diaconie
De diaconie bestaat uit drie diakenen. Zij hebben als taak om de gemeente voor te gaan en te stimuleren in het bewijzen van barmhartigheid. Diakenen hebben allereerst de dankbare taak om in naam van Christus te zorgen voor gemeenteleden die leven onder de druk van ziekte, eenzaamheid of armoede. Ze mogen met het Woord en met de daad troost bieden. Ze ondersteunen en stimuleren de gemeente tot gastvrijheid, offervaardigheid en barmhartigheid.

Een duidelijk zichtbare taak van de diakenen is het inzamelen van de gaven: de collecte in de eredienst. Een belangrijk doel van dit geld is het bewijzen van christelijke barmhartigheid. Allereerst binnen de gemeente, maar daarnaast ook buiten de gemeente. Sinds 2021 wordt er geld ingezameld om een medisch fonds van kerken in Oekraïne te steunen. Op die manier kunnen mensen daar medische zorg ontvangen die anders niet betaalbaar zou zijn. Op kleine schaal wordt er in Zwolle ook buiten de gemeente hulpverleend aan hulpbehoevenden.

De diakenen vergaderen doorgaans eens in de vier weken. Daarnaast vergaderen zij eens in de vier weken met de kerkenraad.

De diakenen worden in hun praktisch werk geholpen door enkele zusters die als zustercontact in de verschillende wijken actief zijn. Zij brengen extra bezoeken en maken graag een extra praatje.