Grondslag

Wij geloven en belijden één katholieke of algemene christelijke kerk. Deze kerk van Koning Christus is er geweest vanaf het begin van de wereld en zal er zijn tot het einde toe.

De kerk van Christus is gefundeerd op Gods Woord zoals in de bijbel weergegeven. Wij belijden dat dit Woord van God niet voortgebracht is door de wil van een mens, maar dat heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken (2 Petrus 1:21). Daarom mogen wij er zeker van zijn dat Gods Woord in alle opzichten waar is. Ook in deze tijd wordt het Woord van God aangevochten. Veel mensen menen dat de Bijbel cultuurgebonden is. Ze willen daarom zelf bepalen wat tegenwoordig nog van toepassing is. Wij geloven dat Gods Woord onfeilbaar is, over alle tijden gaat en in alle opzichten volledig is.

De kerk van Christus heeft dit Woord eerbiedig nagesproken in de drie oecumenische belijdenisgeschriften:

de Apostolische Geloofsbelijdenis;

de Geloofsbelijdenis van Nicea;

de Geloofsbelijdenis van Athanasius;

en de drie Gereformeerde belijdenisgeschriften (Formulieren van eenheid):

de Nederlandse Geloofsbelijdenis;

de Heidelbergse Catechismus;

de Dordtse Leerregels.

Deze belijdenisgeschriften worden door ons onverkort en als bindend aanvaard. Ook op onze kerkelijke vergaderingen worden deze belijdenissen nagesproken. Daarom verklaren wij de uitspraken zoals gedaan op de generale synodevergaderingen voor vast en bondig.

God is geen God van wanorde, maar van vrede (1 Korinthe 14:33). Daarom behoort in de gemeente van Christus alles in goede orde te gebeuren. En daarom is het goed samen afspraken te hebben die de orde en vrede in de gemeente dienen. Deze afspraken zijn verwoord in de Kerkorde van De Gereformeerde Kerken in Nederland, zoals herzien en vastgesteld door de Generale Synode van Groningen (1978). In deze Kerkorde zijn op de generale synode van Mariënberg 2005/2006 tijdelijke aanpassingen gemaakt vanwege de kleine omvang van het huidige kerkverband.

Het is belangrijk een betrouwbare Bijbelvertaling te hebben. Hiervoor gebruiken wij in onze erediensten en kerkelijke vergaderingen de Herziene Statenvertaling (2010/2016). Formeel zijn ook de Statenvertaling (1618/1619) en de vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap (1951) aanvaard voor gebruik in de kerken.

Verder gebruiken wij in onze erediensten het Gereformeerd Kerkboek zoals vastgesteld op de generale synode van Heemse (1984/1985). In dit kerkboek zijn opgenomen de 150 berijmde Psalmen, 41 gezangen, de belijdenisgeschriften, orden van dienst, liturgische formulieren voor o.a. bediening van de heilige doop, het heilig avondmaal, uitsluiting uit en wederopneming in de gemeente, bevestiging van ambtsdragers, en huwelijksbevestiging, enkele christelijke gebeden, Kort begrip (samenvatting van de Heidelbergse Catechismus) en de kerkorde van de Gereformeerde Kerken in Nederland.